• London 6:43
  • Paris 7:43
  • Dubai 9:43
  • Mumbai 11:13
  • Shanghai 13:43
  • Sydney 16:43
  • Los Angeles 22:43
  • New York 1:43