• London 21:40
  • Paris 22:40
  • Dubai 1:40
  • Mumbai 3:10
  • Shanghai 5:40
  • Sydney 8:40
  • Los Angeles 13:40
  • New York 16:40