• London 12:52
  • Paris 13:52
  • Dubai 16:52
  • Mumbai 18:22
  • Shanghai 20:52
  • Sydney 23:52
  • Los Angeles 5:52
  • New York 8:52