• London 14:50
  • Paris 15:50
  • Dubai 18:50
  • Mumbai 20:20
  • Shanghai 22:50
  • Sydney 1:50
  • Los Angeles 6:50
  • New York 9:50