• London 3:56
  • Paris 4:56
  • Dubai 6:56
  • Mumbai 8:26
  • Shanghai 10:56
  • Sydney 12:56
  • Los Angeles 19:56
  • New York 22:56