• London 4:54
  • Paris 5:54
  • Dubai 8:54
  • Mumbai 10:24
  • Shanghai 12:54
  • Sydney 15:54
  • Los Angeles 20:54
  • New York 23:54