• London 16:41
  • Paris 17:41
  • Dubai 19:41
  • Mumbai 21:11
  • Shanghai 23:41
  • Sydney 1:41
  • Los Angeles 8:41
  • New York 11:41