• London 9:36
  • Paris 10:36
  • Dubai 13:36
  • Mumbai 15:06
  • Shanghai 17:36
  • Sydney 20:36
  • Los Angeles 1:36
  • New York 4:36