• London 17:40
  • Paris 18:40
  • Dubai 21:40
  • Mumbai 23:10
  • Shanghai 1:40
  • Sydney 4:40
  • Los Angeles 9:40
  • New York 12:40