• London 19:50
  • Paris 20:50
  • Dubai 22:50
  • Mumbai 0:20
  • Shanghai 2:50
  • Sydney 4:50
  • Los Angeles 11:50
  • New York 14:50