• London 7:12
  • Paris 8:12
  • Dubai 10:12
  • Mumbai 11:42
  • Shanghai 14:12
  • Sydney 17:12
  • Los Angeles 23:12
  • New York 2:12