• London 0:48
  • Paris 1:48
  • Dubai 4:48
  • Mumbai 6:18
  • Shanghai 8:48
  • Sydney 11:48
  • Los Angeles 16:48
  • New York 19:48