• London 4:35
  • Paris 5:35
  • Dubai 7:35
  • Mumbai 9:05
  • Shanghai 11:35
  • Sydney 13:35
  • Los Angeles 20:35
  • New York 23:35